Tietoa tuulivoimasta

  • Tuulivoima on tuulen eli ilman virtauksen liike-energian muuntamista tuuliturbiineilla sähköksi. Tuulivoima on uusiutuvaa energiaa, joka on peräisin Auringon säteilyenergiasta.
  • Tuulivoima on uusiutuvaa energiaa. Tuulivoiman tuotannossa ei synny päästöjä ilmaan, veteen eikä maahan.
  • Tuulivoima poikkeaa perinteisestä sähköntuotannosta lähinnä sen tuotannon ajallisen vaihtelun vuoksi. Tuulisähkön tuotanto vaihtelee päivittäin tuulisuuden mukaan. Tyynet päivät, joita Suomessa on harvoin, eivät ole ongelma silloin, kun tuulivoimalla tuotetaan vain osa sähköstä hajautetusti ympäri Suomea.
  • Tuulivoima on kehittymässä oleva sähköntuotantomuoto, joka ei vielä ole taloudellisesti kannattavaa ilman suurehkoja tukitoimia. Tuulivoimalan kustannukset painottuvat rakentamisajalle.
  • Tuulivoimakapasiteettia on mahdollista lisätä merkittävästi nykyisestä. Elokuussa 2012 Suomessa oli toiminnassa 145 tuulivoimalaa, joiden kokonaiskapasiteetti on 234 MW. Ne tuottavat noin 0,7 prosenttia Suomessa kulutetusta sähköstä.
  • Nykyisin suurimpien laitosten koko on Suomessa 3,6 MW. Tulevaisuudessa yksittäisten tuulivoimaloiden koko etenkin merelle rakennettaessa kasvaa niin, että laitosten teho voi olla yli viisi megawattia.
  • Käynnistyäkseen tuulivoimalaitos vaatii 3,5 m/s tuulen. Laitoksen teho lisääntyy tuulen nopeuden kasvaessa. Yli 25 m/s tuulen nopeuksissa laitos yleensä pysäytetään, jotta vältytään laitevaurioilta.
  • Laitokset rakennetaan automaattisiksi, joten työvoimaa tarvitaan lähinnä vikojen korjaukseen ja huoltoon. Tuulivoimalan käyttöikä on 20-25 vuotta, jonka aikana osia joudutaan vaihtamaan ja korjaamaan.
    • Lähteet: Wikipedia, Energiateollisuus, Motiva