Haku
EN
FI | EN

 

Tietoa tuulivoimasta

Takuuhintajärjestelmä Suomessa

Investointituki ja verohelpotus eivät ole olleet riittäviä kannustimia rakentamaan tarpeeksi tuulivoimakapasiteettia Suomessa. Muualla maailmassa tuulivoimaa parhaiten edistäväksi tukimuodoksi on osoittautunut syöttötariffi. Suomessa syöttötariffi astui voimaan maaliskuussa 2011. Lain tarkoituksena on edistää sähkön tuottamista uusiutuvilla energialähteillä ja näiden energialähteiden kilpailukykyä sekä monipuolistaa sähkön tuotantoa ja parantaa omavaraisuutta sähkön tuotannossa. [1]

Suomessa tuulivoimalle maksetaan markkinaehtoista takuuhintaa, joka on 83,5 €/MWh. Tukea saa 12 vuoden ajan ja se on laskettu niin, että se kattaisi noin 40 % maalle rakennettavien turbiinien investointikustannuksista. Takuuhinta tarkoittaa, että tuulivoimatuottaja saa myymästään sähköstä markkinahinnan päälle tuen, joka on markkinahinnan ja takuuhinnan erotus. Sähkön hinnan ollessa 35 €/MWh tuulisähkön tuottaja saisi markkinahinnan päälle tukea 48,8 €. [2]

Syöttötariffin piiriin pääsee tuulivoimahankkeita 2500 MW:n edestä. Joulukuussa 2014 syöttötariffijärjestelmään oli hyväksytty 28 prosenttia kokonaismäärästä. Syöttötariffilla tuetaan tuulivoiman lisäksi myös metsähakkeeseen, biokaasuun ja puupolttoaineeseen perustuvaa sähkön tuotantoa.

Nopeasti käynnistyvien hankkeiden tuki

Koska tuulivoimarakentamisen haluttiin käynnistyvän nopeasti, säädettiin erikseen korkeammasta tariffitasosta, 105,3 €/MWh. Korkeampaa tariffia pystyi saamaan korkeintaan kolmen vuoden ajan, mutta kuitenkin vain vuoden 2015 loppuun asti. Loput jäljellä olevat tukivuodet maksetaan matalampaa 83,5 €/MWh tariffia [2].

Rajaukset

Syöttötariffi tulee koskemaan vain uutena rakennettavia tuulivoimaloita, jotka rakennetaan Suomeen tai Suomen aluevesille. Tariffijärjestelmään mukaan pääsevät vain laitokset, joiden liityntäteho on vähintään 500 kW. [2]

Tulevaisuus

Nykyinen tariffijärjestelmä takaa rakentamisen periaatteessa vuoteen 2020 saakka, mutta ajalle vuoden 2020 jälkeen tulee kehittää mekanismi, joka mahdollistaa rakentamisen jatkumisen Suomessa. On jo nähtävillä, että vuoden 2020 tavoite tullaan saavuttamaan jo vuoteen 2018 - 2019 mennessä, ja tästä syystä onkin tärkeää, että uudesta tukijärjestelmästä päästäisiin keskustelemaan mahdollisimman pian. Olisi markkinoiden kannalta tuhoisaa, jos suuntaviivojen puutteessa tuulivoimarakentamiseen tulisi tauko, jolloin teknologiatoimittajien, hankekehittäjien, urakoitsijoiden, neuvonantajien ja muiden asiantuntijoiden olisi työllistyttävä muille sektoreille.

Mikäli tuulivoimamarkkinan annetaan edelleen kehittyä vuoden 2020 jälkeen ja sen edistämisessä otetaan käyttöön kustannustehokkaita edistämiskeinoja, voidaan Suomessakin saavuttaa tuulivoimalle hintataso, joka on kilpailukykyinen sähkömarkkinoilla lopulta ilman tukia.

Lähteet:

1. Laki uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta
2. Työ- ja elinkeinoministeriö: Uusiutuvan energian syöttötariffi