Haku
EN
FI | EN

 

Tietoa tuulivoimasta

Ympäristövaikutusten arviointi

Ympäristövaikutusten arviointi (YVA) -menettelyn tavoitteena on edistää ympäristövaikutusten arviointia ja ympäristövaikutusten yhtenäistä huomioon ottamista suunnittelussa ja päätöksenteossa. Tavoitteena on myös lisätä kansalaisten tiedonsaantia sekä mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa hankkeiden suunnitteluun. Isommissa hankkeissa YVA tehdään automaattisesti, pienemmissä viranomaisten harkinnan mukaan. Pienemmissäkin hankkeissa ympäristövaikutukset on kuitenkin selvitettävä, vaikkei hanke kävisikään läpi varsinaista YVA-menettelyä.

YVA-menettelyllä pyritään vähentämään haitallisten ympäristövaikutusten syntymistä sekä sovittamaan yhteen eri näkökulmia ja tavoitteita. YVA-menettely tukee suunnittelu- ja päätöksentekoprosessia tuottamalla hankkeen ympäristövaikutuksiin liittyvää tietoa. Ympäristövaikutusten arviointi ei siis itsessään ole päätöksentekomenettely.

Tuulivoimahankkeissa, joissa tehdään yleensä hankekohtainen ns. tuulivoimayleiskaava, viedään tänä päivänä YVA-hanketta ja kaavoitusta eteenpäin käsi kädessä niin, että eri menettelyjen kuulemisia on yhdistetty. Tämä vähentää hankkeelle koituvia kustannuksia ja nopeuttaa hankkeen eteenpäin vientiä, mutta ennen kaikkea tuo selkeyttä myös sidosryhmille, jotka voivat antaa kummastakin menettelystä kommenttinsa samalla kerralla.

Valtioneuvoston asetuksen 359/2011 mukaan hankkeita, joihin sovelletaan arviointimenettelyä ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 4 §:n momentin nojalla, ovat myös tuulivoimalahankkeet, kun yksittäisten laitosten lukumäärä on vähintään 10 kappaletta tai kokonaisteho vähintään 30 megawattia. Lisäksi paikallinen yhteysviranomainen eli tuulivoimahankkeissa ELY-keskus voi tarveharkinnassaan päättää, että myös edellä mainittua pienempään tuulivoimahankkeeseen tulee soveltaa ympäristövaikutusten arviointia, mikäli sillä arvioidaan olevan haitallisia ympäristövaikutuksia.

Hallitus on esittämässä muutoksia YVA-asetukseen vuoden 2018 aikana. Lausunnoille lähetetyn luonnoksen mukaan jatkossa tuulivoimahankeesta pitää aina tehdä YVA-menettely, mikäli hankkeen koko on vähintään 10 voimalaa tai kokonaisteho vähintään 45 MW.

Katso kaavio tuulivoiman luvittamisesta Suomessa täältä.

YVA-prosessi

Ympäristövaikutustenarviointiprosessi jakautuu kahteen vaiheeseen, ensimmäisessä vaiheessa laaditaan ympäristövaikutusten arviointiohjelma ja toisessa vaiheessa ympäristövaikutustenarviointiselostus.

Ympäristövaikutusten arviointimenettely alkaa, kun hankkeesta vastaava taho toimittaa ympäristövaikutusten arviointiohjelman yhteysviranomaiselle, eli tuulivoimahankkeissa alueen ELY-keskukselle.

Arviointiohjelmassa kerrotaan, mitä hankkeen toteuttamisvaihtoehtoja ja vaikutuksia YVA-prosessin aikana tullaan selvittämään. Kun arviointiohjelmassa esitetyt vaihtoehdot ja niiden vaikutukset on selvitetty, kootaan tieto arviointiselostukseen.

Yhteysviranomainen tiedottaa arviointiohjelman ja arviointiselostuksen vireilläolosta, kokoaa niistä annetut mielipiteet ja lausunnot ja laatii niiden sekä oman asiantuntemuksensa pohjalta lausuntonsa. YVA-ohjelmasta ja selostuksesta järjestetään myös yleisötilaisuudet, joissa hanketta ja selvityksiä esitellään kuulijoille, ja heillä on mahdollisuus esittää kysymyksiä. Kansalaisilla, viranomaisilla ja muilla tahoilla on mahdollisuus vaikuttaa päätöksentekoaineistoon. Ympäristövaikutusten arviointimenettely päättyy, kun yhteysviranomainen on antanut lausuntonsa arviointiselostuksesta.

Lisätietoa:

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu -opas. Ympäristöministeriö 2016

Tuulipuiston luvittaminen Suomessa. Suomen Tuulivoimayhdistys.

Tuulivoiman ympäristövaikutukset