Haku
EN
FI | EN

 

Tietoa tuulivoimasta

Sopivan alueen etsintä

Voimalan rakennuskustannukset nousevat merkittävästi, jos sen liittäminen olemassa olevaan infrastruktuuriin on vaikeaa.

Tuulivoimaloiden paikan valintaan vaikuttaa ensisijaisesti seuraavat tekijät:

• Tuuliolosuhteet
• Sähköverkkoon liittymismahdollisuudet
• Rakentamista ja huoltoa tukeva infrastruktuuri
• Voimaloiden perustamisolosuhteet
• Maanomistajien suhtautuminen hankkeeseen

Sijoituspaikkaa valittaessa on yleensä tehtävä kompromisseja eri tekijöiden välillä. Tuulisin kohde ei välttämättä ole paras, vaan muut edellytykset ratkaisevat lopullisen sijoituspaikan.

Hyvänä apuna potentiaalisia sijoituspaikkoja etsittäessä ovat alueelliset tuulivoimakartoitukset, kuten Suomen tuuliatlas. Maakuntaliitot ovat varanneet maakuntakaavoihinsa alueita suurille tuulipuistoille. Sijoituspaikkaa valitessa tulee ottaa huomioon myös tuulivoiman ympäristövaikutukset. Birdlife Suomella on ohjeet kuinka linnut tulee ottaa huomioon tuulivoiman sijoittelussa ja WWF:llä ohjeet merikotkan huomioimiseksi sijoittelussa.

Kuva: Taru Kaarlela, JBE Service Oy

 

Voimaloiden tarkempaa sijoitussuunnitelmaa tehtäessä on huomioitava mm. seuraavat seikat:

- suunnitellulla hankealueella tai sen läheisyydessä sijaitsevat suojelualueet tai muinaisjäännökset,
- alueelta havaittu petolinnun pesä,
- suunniteltujen tuulivoimaloiden etäisyys vakituiseen ja loma-asutukseen (huom. mahdolliset kunnan periaatepäätökset tuulivoimaloiden etäisyydestä)
- tuulivoimaloista syntyvä melutaso
- suunniteltujen tuulivoimaloiden etäisyys julkisiin teihin
- voimaloiden aiheuttamat varjostusvaikutukset (häviöt energiantuotannossa) toisiin voimaloihin
- tuotannon optimointi (tuulisuusolot)
- hankealueen ja sen lähialueiden maanomistusolosuhteet ja kiinteistöjen rajat