Haku
EN
FI | EN

 

Tietoa tuulivoimasta

Tuulivoima ja merikotkat

Maailmalla on paikoin osoittautunut ongelmalliseksi päiväpetolintujen ja tuulivoiman yhteensovittaminen. Merikotkien törmäyksiä tuulivoimaloihin on raportoitu mm. Norjassa, Ruotsissa ja Saksassa. Jostain syystä isot päiväpetolinnut, kuten merikotka, eivät havaitse pyörivien lapojen nopeutta ja saattavat törmätä voimalan lapoihin. Tästä syystä päiväpetolinnut tulee erityisesti ottaa huomioon tuulivoiman sijoittelussa.

WWF on julkaissut ohjeet merikotkan huomioon ottamiseksi tuulivoiman rakentamisessa. Ohjeen kartta on suunta-antava ja osoittaa alueet, joilla merikotka tulee erityisesti huomioida. Kartan tarkoituksena ei ole kategorisesti estää rakentamista näillä alueilla, vaan tuoda esille alueet, joissa merikotkaan on kiinnitettävä erityisesti huomiota.

Tutkimustietoa tuulivoimaloiden sijoittamisesta suhteessa merikotkien pesiin on toistaiseksi hyvin vähän ja yleispätevän minimisuojaetäisyyden määrittäminen on sen vuoksi epävarmaa. Tarkemman ohjeistuksen laatiminen edellyttää lisää tutkimusta. Tästä syystä toistaiseksi suositellaan, että voimaloiden etäisyyden merikotkan pesästä tulisi olla vähintään kaksi kilometriä, ja tätä lyhyemmillä etäisyyksillä on merikotkien käyttäytymistä ja voimaloiden sijoittelua tutkittava tarkemmin. Tuulivoimalan ympäristövaikutuksia arvioitaessa on erityisesti määritettävä merikotkan ruokailualueet (kalaisat lahdet, runsaslintuiset ruovikot) ja vältettävä voimalan sijoittamista pesän ja ruokailualueen väliin.

ELY-keskuksilla on tieto tunnetuista merikotkien pesäpaikoista. Vaikka tieto on salassa pidettävää, voi ELY-keskus antaa tuulivoimahankkeen kehittäjälle jo hyvin varhaisessa vaiheessa alustavan tiedon siitä onko alueella pesää. Jos alueella, tai sen läheisyydessä on pesä, ELY-keskuksesta saa tiedon kuinka lähellä suunniteltua hankealuetta pesä sijaitsee, jolloin hanketoimija voi päättää alkaako kehittää alueella hanketta vai ei. Tuulivoiman rakentamista suunnittelevan kannattaa siis olla yhteydessäELY-keskukseen heti hankkeen alussa, jo ennen vuokrasopimusten tekoa tai tuulimittausten aloittamista. Tarkan tiedon pesän sijainnista saa, kun hankekehitys on pidemmällä, jolloin lintujen lentoreittejä yms. voidaan tarkkailla hankekohtaisissa selvityksissä.

Mikäli ELY-keskuksen mukaan alueella ei ole kotkanpesää, voi vielä tiedustella WWF:ltä onko alue sellainen, että siellä voisi havaintojen perusteella olla uusi pesä, jonka tarkka sijainti ei vielä ole WWF:n tai ELY:n tiedossa. Mikäli näin on, kotkanpesää voi todennäköisistä kohteista etsiä ennen lisäinvestointeja muihin selvityksiin.

Koska merikotkakanta vahvistuu jatkuvasti, on mahdollista että tuulipuiston hankekehityksen aikana alueelle tulee kotkanpesä. Jos hankekehitykseen on jo investoitu runsaasti, hanketoimijan kannattaa harkita alueelle muuttaneiden merikotkien satelliittiseurantaa yhdessä WWF:n kanssa. Satelliittiseurannalla saadaan kotkien lentoreiteistä erittäin tarkkaa ja tärkeää tietoa, joka on olennaista tuulipuistohankkeen toteutettavuuden reunaehtojen arvioimiseksi merikotkien kannalta herkällä alueella.

Tuulivoimahankkeiden YVA-selvitykset tuottavat lintuhavainnointien muodossa arvokasta lisätietoa myös merikotkien käyttäytymisestä. WWF:n merikotkatyöryhmä toivoo, että hanketoimijat välittäisivät myös heill tietoa merikotkahavainnoista ja kotkien käyttäytymisestä YVA-menettelyssä tehtävissä lintuseurannoissa.

Lisätietoja:

Satelliittiseurannassa olevat merikotkat
WWF:n merikotkaohje