Haku
EN
FI | EN

 

Tietoa tuulivoimasta

Ympäristövaikutusten arviointi

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä koskevan lain (468/1994) tavoitteena on edistää ympäristövaikutusten arviointia ja yhtenäistä huomioon ottamista suunnittelussa ja päätöksenteossa. Tavoitteena on myös lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia. YVA-menettelyllä pyritään ehkäisemään tai lieventämään haitallisten ympäristövaikutusten syntymistä, sekä sovittamaan yhteen eri näkökulmia ja tavoitteita.[3]

Laki edellyttää, että hankkeen ympäristövaikutukset on selvitettävä lain mukaisessa arviointimenettelyssä ennen kuin ryhdytään ympäristövaikutusten kannalta olennaisiin toimiin. Viranomainen ei saa myöntää lupaa hankkeen toteuttamiseen tai tehdä muuta siihen rinnastettavaa päätöstä ennen arvioinnin päättymistä.[3]

Valtioneuvoston asetuksen 359/2011 mukaan hankkeita, joihin sovelletaan arviointimenettelyä ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 4 §:n momentin nojalla, ovat myös tuulivoimalahankkeet, kun yksittäisten laitosten lukumäärä on vähintään 10 kappaletta tai kokonaisteho vähintään 30 megawattia [2]. Lisäksi paikallinen yhteysviranomainen eli tuulivoimahankkeissa ELY-keskus voi tarveharkinnassaan päättää, että myös edellä mainittua pienempään tuulivoimahankkeeseen tulee soveltaa ympäristövaikutusten arviointia, mikäli sillä arvioidaan olevan haitallisia ympäristövaikutuksia [1].

Katso kaavio tuulivoiman luvittamisesta Suomessa täältä.

YVA-prosessi

YVA-menettelyn tavoitteena on edistää ympäristövaikutusten arviointia ja ympäristövaikutusten yhtenäistä huomioon ottamista suunnittelussa ja päätöksenteossa. Tavoitteena on myös lisätä kansalaisten tiedonsaantia sekä mahdollisuuksia osallistua ja
vaikuttaa hankkeiden suunnitteluun. YVA-menettelyllä pyritään vähentämään haitallisten ympäristövaikutusten syntymistä sekä sovittamaan yhteen eri näkökulmia ja tavoitteita. YVA-menettely tukee suunnittelu- ja päätöksentekoprosessia tuottamalla
hankkeen ympäristövaikutuksiin liittyvää tietoa. Ympäristövaikutusten arviointi ei siis itsessään ole päätöksentekomenettely.[3]

Ympäristövaikutustenarviointiprosessi jakautuu kahteen vaiheeseen, ensimmäisessä vaiheessa laaditaan ympäristövaikutusten arviointiohjelma ja toisessa vaiheessa ympäristövaikutustenarviointiselostus. Ympäristövaikutusten arviointimenettely alkaa, kun hankkeesta vastaava taho toimittaa ympäristövaikutusten arviointiohjelman yhteysviranomaiselle, eli tuulivoimahankkeissa alueen ELY-keskukselle. Arviointiohjelmassa kerrotaan, mitä hankkeen toteuttamisvaihtoehtoja ja vaikutuksia YVA-prosessin aikana tullaan selvittämään. Kun arviointiohjelmassa esitetyt vaihtoehdot ja niiden vaikutukset on selvitetty, kootaan tieto arviointiselostukseen.

Yhteysviranomainen tiedottaa arviointiohjelman ja arviointiselostuksen vireilläolosta, kokoaa niistä annetut mielipiteet ja lausunnot ja laatii niiden sekä oman asiantuntemuksensa pohjalta lausuntonsa. YVA-ohjelmasta ja selostuksesta järjestetään myös yleisötilaisuudet, joissa hanketta ja selvityksiä esitellään kuulijoille, ja heillä on mahdollisuus esittää kysymyksiä. Kansalaisilla, viranomaisilla ja muilla tahoilla on mahdollisuus vaikuttaa päätöksentekoaineistoon. Ympäristövaikutusten arviointimenettely päättyy, kun yhteysviranomainen on antanut lausuntonsa arviointiselostuksesta.

Selvitettävät asiat

Selvitysten perusteella varmistutaan siitä, että suunniteltava hanke tai voidaan toteuttaa ympäristön kannalta hyväksyttävällä tavalla ja että ratkaisu on myös muuten toteuttamiskelpoinen.

YVA-lain mukaan arvioinnissa tulee tarkastella muun muassa seuraavia asiakokonaisuuksia eli vaikutusryhmiä:

- Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, rakennuksiin, maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön, joita tuulivoimahankkeessa ovat yleensä erityisesti vaikutukset asutukseen, maisemaan, muinaismuistoihin ja maankäyttöön.
- Vaikutukset maaperään, luonnonvarojen hyödyntämiseen, vesiin ja vesistöihin, ilmastoon ja ilmanlaatuun, kasvillisuuteen ja eliöihin, joita tuulivoimahankkeessa ovat yleensä erityisesti vaikutukset linnustoon ja rakennuspaikkojen luontoon.
- Vaikutukset ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen, joita tuulivoimahankkeissa ovat yleensä meluvaikutukset, valon vilkkumisen vaikutukset sekä vaikutukset asumiseen ja virkistykseen.
- Edellä mainittujen asiakokonaisuuksien yhteisvaikutukset. [3]

Alla on listattu esimerkinomaisesti selvityksiä, joita tuulivoimahankkeen YVA-prosessin aikana voidaan tehdä edellämainittujen vaikutusten arvioimiseksi:

- kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys
- liito-oravaselvitys
- kanalintuselvitys
- petolintureviiriselvitys
- pöllöselvitys
- muutontarkkailu / muuttolintuselvitys (kevät ja syksy)
- törmäysriskimallinnus
- pesimälinnustoselvitys
- lepakkoselvitys
- lumijälkilaskenta, riistaeläinselvitykset ja metsästäjätapaaminen
- voimajohtolinjojen luonto- ja linnustoselvitykset
- muinaismuistokartoitus
- sulfaattimaiden esiselvitys
- Natura-tarvearviointi
- varjostus- ja vilkkumismallinnus
- melumallinnus
- asukaskysely ja asiantuntijahaastattelut
- näkemäalueanalyysi maisemavaikutusten arviointiin
- maisemavaikutusten havainnollistaminen valokuvasovittein

Merelle rakennettaessa on arvioitava myös vedenalaiset vaikutukset (mm. sameneminen, virtausten muutokset, vedenalainen melu, kaapeleiden sähkömagneettiset kentät).

Selvitysten ajankohta kannattaa ottaa huomioon jo hankkeen suunnittelun alkuvaiheessa. Esimerkiksi muuttolintujen laskenta voidaan suorittaa vain niiden muuttoaikana. Mikäli päätöstä lykätään muuton ohi, seuraava mahdollisuus tutkimukseen on vasta vuoden päästä.

Lisätietoa:

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu -opas. Ympäristöministeriö 2012

Tuulipuiston luvittaminen Suomessa. Suomen Tuulivoimayhdistys.

Tuulivoiman ympäristövaikutukset

Lähteet:

1. Tuulivoimarakentamisen suunnittelu -opas. Ympäristöministeriö 2012
2. Valtioneuvoston asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä,YVA-asetus
3. Pöyry Finland Oy, 2013. mm. Parhalahden tuulipuiston ympäristövaikutusten arviointiselostus.