Haku
Twitter Facebook LinekdIn Instagram
EN
FI | EN
Twitter Facebook LinekdIn Instagram

 

Ajankohtaista

Näytä uutiset

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

2.6.2016

Suomen Tuulivoimayhdistys (STY) kiittää mahdollisuudesta lausua yllä olevasta asiasta. Ympäristöministeriön asettaman YVA-työryhmän yhtenä tehtävänä on ollut tehdä ehdotus YVA-menettelyn ja hankekaavoituksen yhdistämisestä.

Palaute ympäristölupamenettelyjen yhden luukun palveluita koskevaan väliraporttiin

11.3.2016

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain muuttamisesta

12.8.2015

Suomen tuulivoimayhdistys (STY) kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto hallituksen esityksestä laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain muuttamisesta. Lausuntonaan STY esittää seuraavaa.

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi tuulivoimaloiden melutason ohjearvoista

15.12.2014

Suomen tuulivoimayhdistys (STY) kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi tuulivoimaloiden melutasojen ohjearvoista.

Melun mallintaminen, melupäästöjen todentaminen mittaamalla sekä melutason mittaamista koskevat ohje-ehdotukset

15.11.2013

Valmisteilla olevalla ohjeistuksella voidaan luoda yhtenäiset ja luotettavat menettelytavat tuulivoimaloiden meluvaikutusten määrittämiseen voimaloiden suunnittelu- ja käyttövaiheessa. Oheistus selkeyttää tuulivoimahankkeiden hyväksyttävyyden arviointia tuulivoimatoimijoiden, viranomaisten sekä asukkaiden kannalta.