Haku
Twitter Facebook LinekdIn Instagram
EN
FI | EN
Twitter Facebook LinekdIn Instagram

 

Tietoa meistä

Yhdistyksen säännöt

Suomen Tuulivoimayhdistys ry

Finska Vindkraftföreningen r.f. / Finnish Wind Power Association

1§ Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen Tuulivoimayhdistys ry, ruotsiksi Finska Vindkraftföreningen r.f. Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä, Finnish Wind Power Association. Yhdistyksen kotikunta on Espoo.

2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ympäristöystävällisen tuulivoiman taloudellisen hyödyntämisen yleisiä edellytyksiä energianlähteenä Suomessa.

Päämääriensä tavoittamiseksi yhdistys:
- tiedottaa julkista hallintoa, energia-alan yrityksiä, tiedotusvälineitä sekä tuulivoiman rakentajia ja harrastajia tuulienergian ja siihen liittyvien toiminta-alueiden kehityksestä
- tekee tuulivoiman käyttöä edistäviä aloitteita ja esityksiä julkiselle hallinnolle sekä antaa alaa koskevia lausuntoja ja kannanottoja viranomaisille
- järjestää kokouksia, seminaareja, juhlia ja retkiä

Tiedonvälityksen apuvälineenä yhdistys voi julkaista lehteä ja ylläpitää jäsenilleen sähköisiä viestintäpalveluja.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi kerätä varoja ja järjestää arpajaisia hankittuaan asianmukaiset luvat.

3§ Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hallituksen päätöksellä ottaa yritystoimintaa harjoittava oikeuskelpoinen yhteisö, jota nimitetään yritysjäseneksi sekä muu oikeuskelpoinen yhteisö ja luonnollinen henkilö, jolla on kiinnostusta tuulivoima-alan kehittämiseen. Hallituksen ehdotuksesta vuosikokous voi nimittää yhdistykselle kunniajäseniä. Lisäksi yhdistyksellä voi olla myös kannatusjäseniä.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai hallituksen puheenjohtajalle, tai ilmoittamalla eroamisestaan yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsenen on tehtäväeroilmoitus edellä kuvatulla tavalla kuluvan vuoden lokakuun loppuun mennessä, jotta ero astuisi voimaan seuraavan kalenterivuoden alusta. Jäsen voidaan erottaa mikäli, jäsen: 1) on laiminlyönyt jäsenmaksunsa; 2) on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut; 3) on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä; 4) on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella vahingoittanut tuulivoima-alaa; tai 5) ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Varsinaisilta ja kannatusjäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruuden päättää yhdistyksen hallitus yksinkertaisella äänten enemmistöllä viimeistään edellisen vuoden syyskuussa. Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen luonnollisille henkilöille, yhteisöjäsenille ja erikokoisille yritysjäsenille. Yritysjäsenen jäsenmaksu määräytyy yrityksen henkilömäärän mukaan. Tuotantotuen piirissä olevien voimaloiden omistajat, joilla on yli 10 MW tuulivoimatuotantoa tuotantotuen piirissä, ovat kuitenkin yrityksen koosta riippumatta vähintään keskisuuria yrityksiä ja teollisen kokoluokan voimalavalmistajat suuria yrityksiä. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta.

4§ Hallitus

Yhdistyksen asioiden hoidosta vastaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut kuudesta (6) kymmeneen (10) jäsentä sekä 0-10 varajäsentä. Hallituksen jäsenen tai hänen edustamansa yrityksen tulee olla myös yhdistyksen jäsen. Yritysjäsenen piiristä voidaan valita hallitukseen vain yksi jäsen. Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi. Hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuoressa puolet tai lähinnä puolet.

Hallituksen jäseniä valitessaan vuosikokouksen tulee pyrkiä mahdollisimman kattavaan ja monipuoliseen kokoonpanoon ja ottamaan huomioon alueelliset näkökohdat sekä tuulivoiman tuotannon ja käytön eri sektorit.

Hallitus valitsee vuosikokouksen jälkeen keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä nimittää sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallituksen kokoukseen voi osallistua myös puhelimitse tai muun etäyhteyden mahdollistavan laitteen välityksellä. Tarvittaessa hallituksen kokous voidaan pitää videoneuvotteluna, sähköposti- tai puhelinkokouksena tai muun vastaavan teknisen laitteen välityksellä. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

5§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä, tai jompikumpi yhdessä toiminnanjohtajan, sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

6§ Tilit

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

Tilintarkastajien toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

7§ Yhdistyksen kokousten koolle kutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen omassa lehdessä tai lähettämällä kutsu sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

8§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen huhtikuun loppua. Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kahdenkymmenenyhden (21) päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Yhdistyksen kokouksissa yritysjäsenellä, jonka henkilömäärä on alle 10, on 3 ääntä, yritysjäsenellä, jonka henkilömäärä on vähintään 10 mutta alle 100 on 6 ääntä ja yrityksillä joiden henkilömäärä on 100 tai yli 100 on 10 ääntä. Muilla oikeuskelpoisilla yhteisöillä on 3 ääntä ja luonnollisilla henkilöillä on 1 ääni. Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin mainita, yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla ja muut asiat kokouksen puheenjohtajan mielipiteen mukaisesti.

9§ Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus;
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa (ja kaksi ääntenlaskijaa);
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys;
5. Esitetään hallituksen vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajan lausunto;
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille;
7. Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio;
8. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle;
9. Valitaan tilintarkastaja ja hänelle varamies;
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Vuosikokouksessa äänestäminen voidaan järjestää suljetulla lippuäänestyksellä.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikkenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle edellisen vuoden joulukuun 15. päivään mennessä, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen