Haku
Twitter Facebook LinekdIn Instagram
EN
FI | EN
Twitter Facebook LinekdIn Instagram

 

Tietoa tuulivoimasta

Taloudellisuus

Tuulivoiman kustannukset

Yksiselitteistä vastausta kysymykseen ”paljonko tuulivoima maksaa” ei useinkaan voida antaa. Vastaus kysymykseen riippuu hankkeen teknisistä ja taloudellisista reunaehdoista. Tuulivoiman tuotantokustannukset koostuvat investointi- ja käyttökustannuksista. Muuttuvia (tuotetusta energiamäärästä riippuvia) kustannuksia ei polttoainevapaan tuulivoiman kohdalla juuri ole; vuotuiset käyttö- ja ylläpitokustannukset ovat lähes vakiosuuruiset tuotannosta riippumatta.

Kun tarkastellaan sähköntuotannon uusia investointeja, on maalle rakennettava tuulivoima tällä hetkellä kustannuksiltaan yksi edullisimmista tavoista tuottaa sähköä.

Tekniset reunaehdot ovat mm.:

- Sijoituskohteen tuuliolot
- Muut säätekijät, esim. kylmien toimintalämpötilojen aiheuttamat aiheuttamat tarpeet,
- Rakentamisolosuhteet (maasto ja maapohjan laatu, etäisyys olemassa olevaan sähköverkkoon ja verkon mahdolliset vahvistustarpeet jne.)
- Hankkeen kokoluokka
- Huollon ja ylläpidon edellytykset

Taloudelliset reunaehdot ovat mm.:

- Hankkeen rahoitustapa
- Oman ja lainapääoman suhde, tuottovaatimus omalle pääomalle
- Lainaehdot

Tuulivoimatuotantoa tuetaan - miksi?

Yleisesti ottaen uusiutuvia energiantuotantomuotoja tuetaan ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Suomi on sitoutunut lisäämään uusiutuvan energian tuotantoaan niin, että vuoteen 2030 mennessä sen osuus loppukulutuksesta yltää noin 50 prosenttiin ja energian hankinnan omavaraisuus 55 prosenttiin. Lisäksi kasvihuonekaasupäästöjä pyritään vähentämään 80−95 prosentilla vuoteen 2050 mennessä.

Vaikka tuulivoiman tuotantokustannukset laskevat koko ajan, tarvitsee se vielä toistaiseksi taloudellista tukea. Tämä johtuu siitä, että sähkön hinta on ollut viime vuodet niin alhainen (30 - 35 € / MWh), että mitään sähköntuotantokapasiteettia ei ole kannattavaa markkinaehtoisesti rakentaa. Kuitenkin uutta, etenkin puhdasta sähköntuotantokapasiteettia tarvitaan. Vaikka energiankulutus joillain sektoreilla pienenee, maailma sähköistyy muun muassa autojen ja eri teollisten prosessien muuttuessa päästösyistä sähköisiksi.

Kansainvälinen energiajärjestö IEA (2015) on arvioinut, että sähkönkysyntä kasvaa yli 70 %:lla vuoteen 2040 mennessä.
Ympäristösyistä on tärkeää, että tämä lisäys katetaan kestävällä uusiutuvalla energialla. Puhtaan sähköntuotannon lisäksi tuulivoimaa kannattaa tukea, koska sillä on monia kansantalouden kokonaisuuden kannalta positiivisia vaikutuksia: Tuulivoima mm. työllistää, luo paikallisia investointeja ympäri Suomea ja vähentää riippuvuuttamme tuontienergiasta. Samalla se syrjäyttää kalliimpaa tuotantoa pois markkinalta.

Lähteet:

Energia- ja ilmastostrategia 2016
Uusiutuvan sähkön investoinnit 2016
IEA World Energy Outlook 2015