Haku
Twitter Facebook LinekdIn Instagram
EN
FI | EN
Twitter Facebook LinekdIn Instagram

 

Tietoa tuulivoimasta

Investoinnit

Tuulivoima on tuonut Suomeen suuren määrän uusia investointeja. Esimerkiksi vuosina 2016 ja 2017 investoitiin tuulivoimaan lähes kahden miljardin edestä. Mikäli kaikki tällä hetkellä suunnitteilla olevat hankkeet rakennettaisiin, tarkoittaisi se lähes 20 miljardin investointeja. Globaalisti puhutaan myös varsin merkittävistä investoinneista: yksin Euroopan tuulivoimaan investoitiin vuoden 2017 aikana yli 36 miljardia euroa.

Tuulivoiman investointikustannuksiin vaikuttavat tuulivoimaloiden hinta sekä muun tarvittavan infrastruktuurin kustannukset (kuten teiden ja sähköverkkoliitynnän rakentaminen). Suomessa on hyvät tuuliolosuhteet, mutta keskituulennopeus on matala. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi voimaloiden lapojen tulee olla suhteessa pidemmät. Sisämaahan ja metsäiseen ympäristöön rakennettaessa myös voimaloiden tornien tulee olla riittävän korkeita. Nämä seikat nostavat tuulivoimaloiden hintaa, mutta toisaalta myös mahdollistavat suuremman tuoton.

Investointikustannuksen suuruuteen vaikuttaa myös hankekoko. Pienten hankkeiden kustannukset ovat suuremmat suhteessa tuotantoon, koska rakennus- ja pystytysvaiheissa saavutetaan vähemmän skaalaetuja. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tuulipuiston koosta riippumattomat kustannukset, kuten teiden rakentaminen, verkkoon liityntä, nosturien vuokra, jne. jakaantuvat vain muutamalle voimalalle. Tuotantoyksikkökohtaiset kustannukset laskevat mitä useampi voimala on kyseessä. Lisäksi voimalavalmistajat myyvät voimaloita edullisemmin isoille projekteille skaalaetujen vuoksi. Suurin osa skaalaeduista saavutetaan, kun projekti sisältää useita kymmeniä voimaloita.

Maalle rakennettaessa tuulivoimalan investointikustannuksen voi karkeasti laskea olevan noin 1,5 miljoonaa euroa / MW. 3 MW:n laitoksen investointikustannukset ovat optimiolosuhteissa kuivalla maalla noin 4,5 miljoonaa euroa. Merelle rakennettaessa investointikustannukset ovat 20 - 50 % korkeammat.

Itse tuulivoimalaitosten osuus kokonaisinvestoinnista on kuivalla maalla tyypillisesti 65 - 80 %, merelle rakennettaessa noin 50 - 60 %. Loppuosa koostuu maarakennustöiden (perustukset, tiet, nosto- ja asennusalueet) kustannuksista (noin 13 %), sähkötöistä ja kaapeloinnista (8 %), sähköverkkoon liittämisen kustannuksista (6 %), suunnittelun ja valvonnan kustannuksista (1%), asennus- ja käyttökustannuksista (1 %) sekä vakuuttamisesta (1 %). Rahoituksen kustannukset ovat tuulivoimahankkeissa suuret, sillä ne voivat olla jopa noin 30 - 40 prosenttia hankkeen tuotantokustannuksista.

Lähteet:

Wind Europe 2017
Pasi Valasjärvi: 1 MW ja 3 MW tuulivoimalat ja niiden tekniikka. Pro Agria Pirkanmaan seminaari 11.12.2009