Haku
Twitter Facebook LinekdIn Instagram
EN
FI | EN
Twitter Facebook LinekdIn Instagram

 

Tietoa tuulivoimasta

Tuet Suomessa

Tuotantotuen kilpailutus

Suomen hallituksen tavoitteena on uusiutuvan energian käytön kasvattaminen siten, että sen
osuus nousee 2020-luvulla yli 50 prosenttiin energiankulutuksesta. Jotta tavoite voidaan saavuttaa, on Suomen energia- ja ilmastostrategiassa (2016) linjattu, että vuosille 2018−2020 valmistellaan teknologianeutraalit tarjouskilpailut, joiden pohjalta myönnetään tukea kustannustehokkaalle uusiutuvaan energiaan perustuvalle uudelle sähköntuotannolle.

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) asettama työryhmän mukaan teknologianeutraaliin tarjouskilpailuun perustuva tuotantotukijärjestelmä on kustannustehokkain tapa tukea uusiutuvan energian tuotantoa, ja täyttää Suomen energia- ja ilmastopoliittiset tavoitteet. Kilpailutus on myös maailmalla paljon käytössä oleva tapa tukea uusiutuvan sähköntuotannon lisäämistä.

Käytännössä tuotantotuen kilpailutus tarkoittaa, että tukitaso määräytyy hankkeen kustannustason mukaan ja ainoastaan tuotantokustannuksiltaan edullisimmat hankkeet rakennetaan. Jokaisen kilpailutuskierroksen tukitaso määräytyy teknologian kehitysvaiheen mukaan. Vuosina 2018−2020 tuotantoa kilpailutetaan yhteensä 1,4 TWh.

Kuva 1. Kilpailutuksen kuvaus

Tuulivoimalla on hyvät edellytykset osallistua uusiutuvan energian kilpailutukseen, sillä Suomessa on paljon valmiiksi luvitettuja ja rakentamisvalmiita tuulivoimahankkeita. Lisäksi VTT:n selvityksen mukaan uusi tuulivoimateknologia mahdollistaisi Suomeen yli 300 TWh vuotuisen tuotannon, kun huomioidaan vain hyvätuulisimmat kohteet ja maankäytön rajoitukset (Holttinen ja Rinne, 2017).

Syöttötariffi

Aiemmin metsähakkeeseen, biokaasuun, puupolttoaineeseen ja tuulivoimaan perustuvaa sähkön tuotantoa tuettiin syöttötariffilla. Tuulivoiman osalta syöttötariffijärjestelmä sulkeutui 1.11.2017. Tuulivoiman syöttötariffijärjestelmän kokonaiskapasiteetiksi muodostui 2 347 MVA.

Syöttötariffi astui voimaan maaliskuussa 2011. Lain tarkoituksena oli edistää sähkön tuottamista uusiutuvilla energialähteillä ja näiden energialähteiden kilpailukykyä sekä monipuolistaa sähkön tuotantoa ja parantaa omavaraisuutta sähkön tuotannossa.
Syöttötariffin suuruus on 83,5 € tuotettua megawattituntia kohden. Takuuhinta tarkoittaa, että tuulivoimatuottaja saa myymästään sähköstä markkinahinnan päälle tuen, joka on markkinahinnan ja takuuhinnan erotus. Sähkön hinnan ollessa 35 €/MWh tuulisähkön tuottaja saisi markkinahinnan päälle valtiolta tukea 48,8 €.

Hankkeet saavat tukea 12 vuoden ajan siitä lähtien kun ovat päässeet mukaan järjestelmään. Tuki on laskettu niin ettäse kattaa noin 40 % maalle rakennettavien turbiinien investointikustannuksista.

Lähteet:

Laki uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta

Työ- ja elinkeinoministeriö: Uusiutuvan energian syöttötariffi

Energiavirasto, SATU-järjestelmä

Valtioneuvoston selonteko kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 (2016)