Haku
Twitter Facebook LinekdIn Instagram
EN
FI | EN
Twitter Facebook LinekdIn Instagram

 

Tietoa tuulivoimasta

Tuulivoiman työllisyysvaikutukset

Tuulivoima on maailmanlaajuisesti voimakkaasti kasvava teollisuudenala. Vuonna 2016 EU maissa tuulivoimateollisuus työllisti Wind Europen arvion mukaan suorasti ja välillisesti yhteensä yli 263 000 henkeä. Globaalisti tuulivoima työllisti vuonna 2017 jo 1,2 miljoonaa ihmistä (IRENA).

Tuulivoiman työllisyysvaikutukset Suomessa muodostuvat tuulivoimaloissa käytettävien komponenttien ja materiaalien teollisesta valmistamisesta sekä tuulivoimahankkeiden suunnittelusta, rakentamisesta, käytöstä ja kunnossapidosta. Suomalaisella teollisuudella on pitkä kokemus tuulivoimaloiden komponenttien sekä tuulivoimaloissa käytettävien materiaalien toimittajana. Suomalaiset teollisuusyritykset ovat jo pitkään toimineet maailman johtavien tuulivoimalavalmistajien alihankkijoina. (Energiateollisuus 2014.)

Tuulivoimahankkeiden suunnittelu ja rakentaminen työllistävät Suomessa noin 2200 henkilöä ja tuulivoimakomponenttien valmistus noin 2000 - 3000 henkilöä. Yhteensä puhutaan siis noin 5000 työpaikasta. (Sweco 2015.)

Tuulivoimaloiden työllistävää vaikutusta selvittäneessä raportissa (Sweco 2015) todetaan, että suurin tuulivoimaloiden työllistävä vaikutus tulee käyttövaiheessa. Yhden tuulivoimalan työllistävä vaikutus on arvioitu olevan yhteensä noin 37 henkilötyövuotta, joista käyttövaiheen osuus on 24 henkilötyövuotta.

Huollossa on monta tasoa, joista nopean vasteajan tiimin tulee aina sijaita tuulipuistoa lähellä. Tuulivoimalavalmistaja tai itsenäinen huoltoyritys palkkaa nämä tiimit omiin nimiinsä tai ostaa paikalliselta palvelun tarjoajalta. Erityisosaamista vaativa voimalakohtainen osaaminen tulee tuulivoimavalmistajalta. Myös tuulivoimaloiden etäseuranta hoidetaan usein ulkomailta keskitetysti, mutta tämä on vain pieni osa kokonaisuutta.

Suomessa on monta tuulivoimahuoltoihin erikoistunutta yritystä, jotka kasvattavat osuuttaan huoltomarkkinoilla ja ovat pystyneet palkkaamaan lisää suomalaista henkilökuntaa. Lisäksi Suomessa on lapahuoltoon, - säätöön ja - korjauksiin erikoistuneita yhtiöitä, jotka ovat kasvattaneet toimintaansa kotimaassa sekä myös ulkomailla.

Tuulipuisto vaatii muutakin kunnossapitoa kuin tuulivoimaloiden huollon. Tähän kuuluu muun muassa teiden, rakennelmien, sähköverkon ylläpito ja kunnostustyöt. Näistä vastaa suurelta osin paikallinen henkilöstö, koska vaadittavat vasteajat ovat lyhyitä ja työn tarve ennalta arvaamatonta. Lisänä tulevat epäsuorat työpaikat, jotka syntyvät hankepaikkakunnille etenkin vilkkaan rakennusvaiheen aikana. Usealla paikkakunnalla esimerkiksi hotellit ovat olleet koko rakentamisajan täynnä tuulivoimahankkeiden vuoksi.

Teknologiateollisuuden tekemän tuulivoiman tiekartan mukaan kansainvälisessä kilpailussa menestyminen ja uusien tuotteiden markkinoille tuominen edellyttävät laaja-alaista yritysten ja tutkimuslaitosten välistä yhteistyötä sekä mahdollisuuksia demonstroida alan teknologiaa kotimarkkinoilla.