Haku
Twitter Facebook LinekdIn Instagram
EN
FI | EN
Twitter Facebook LinekdIn Instagram

 

Tietoa tuulivoimasta

Tuulivoiman työllisyysvaikutukset

Tuulivoima on maailmanlaajuisesti voimakkaasti kasvava teollisuudenala. Vuonna 2016 EU maissa tuulivoimateollisuus työllisti Wind Europen arvion mukaan suorasti ja välillisesti yhteensä yli 263 000 henkeä. Globaalisti tuulivoima työllisti vuonna 2017 jo 1,2 miljoonaa ihmistä (IRENA).

Tuulivoiman työllisyysvaikutukset Suomessa muodostuvat tuulivoimahankkeiden suunnittelusta, rakentamisesta, käytöstä ja kunnossapidosta, sekä tuulivoimaloissa käytettävien komponenttien ja materiaalien teollisesta valmistamisesta. 

Suomeen vuoden 2018 loppuun mennessä rakennettu tuulivoimakapasiteetti (noin 2 000 MW) luo 20-vuotisen elinkaarensa aikana työtä suomalaisille 55 800 henkilötyövuoden verran. Tuulivoimatuotannon suora työllistävä vaikutus on 2 600 henkilötyövuotta kerrannaisvaikutusten tuodessa työtä reilun 53 000 henkilötyövuoden edestä. 

Tuulivoimahankkeen elinkaaren vaiheista eniten työpaikkoja syntyy käyttövaiheessa, joka on vaiheista pitkäkestoisin. Myös suurin osa tuulivoimahankkeiden suorista työllisyysvaikutuksista syntyy käyttövaiheen aikana. Suomen tuulivoimaloiden käyttövaiheen aikana henkilötyövuosia syntyy reilu 40 000, joista 2 200 on suoria. Käyttövaiheeseen sisältyvät tuulivoimalan käyttö-, huolto- ja korjaustoimet sekä vakuutukset ja hallinnointi 20 vuoden aikana.

Seuraavaksi eniten työpaikkoja on syntyy tuulivoimahankkeen rakentamisvaiheessa. Suomeen vuoden 2018 loppuun mennessä rakennetun tuulivoimakapasiteetin (noin 2 000 MW) rakentaminen työllisti yhteensä noin 13 000 henkilötyövuoden verran. Suunnitteluvaiheen työllistävä vaikutus oli 1 500 henkilötyövuotta ja purkuvaiheen tulee olemaan noin 1 300 henkilötyövuotta.

Suomalaisella teollisuudella on pitkä kokemus tuulivoimaloiden komponenttien sekä tuulivoimaloissa käytettävien materiaalien toimittajana. Suomalaiset teollisuusyritykset ovat jo pitkään toimineet maailman johtavien tuulivoimalavalmistajien alihankkijoina. (Energiateollisuus 2014.) Kotimainen tuulivoimateknologia työllisti vuonna Suomessa 2018 noin 2 000 henkilöä.

Kotimaista osaamista käyttövaiheessa

Huollossa on monta tasoa, joista nopean vasteajan tiimin tulee aina sijaita tuulipuistoa lähellä. Tuulivoimalavalmistaja tai itsenäinen huoltoyritys palkkaa nämä tiimit omiin nimiinsä tai ostaa paikalliselta palvelun tarjoajalta. Erityisosaamista vaativa voimalakohtainen osaaminen tulee tuulivoimavalmistajalta. Myös tuulivoimaloiden etäseuranta hoidetaan usein ulkomailta keskitetysti, mutta tämä on vain pieni osa kokonaisuutta.

Suomessa on monta tuulivoimahuoltoihin erikoistunutta yritystä, jotka kasvattavat osuuttaan huoltomarkkinoilla ja ovat pystyneet palkkaamaan lisää suomalaista henkilökuntaa. Lisäksi Suomessa on lapahuoltoon, - säätöön ja - korjauksiin erikoistuneita yhtiöitä, jotka ovat kasvattaneet toimintaansa kotimaassa sekä myös ulkomailla.

Tuulipuisto vaatii muutakin kunnossapitoa kuin tuulivoimaloiden huollon. Tähän kuuluu muun muassa teiden, rakennelmien, sähköverkon ylläpito ja kunnostustyöt. Näistä vastaa suurelta osin paikallinen henkilöstö, koska vaadittavat vasteajat ovat lyhyitä ja työn tarve ennalta arvaamatonta. Lisänä tulevat epäsuorat työpaikat, jotka syntyvät hankepaikkakunnille etenkin vilkkaan rakennusvaiheen aikana. Usealla paikkakunnalla esimerkiksi hotellit ovat olleet koko rakentamisajan täynnä tuulivoimahankkeiden vuoksi.

Teknologiateollisuuden tekemän tuulivoiman tiekartan mukaan kansainvälisessä kilpailussa menestyminen ja uusien tuotteiden markkinoille tuominen edellyttävät laaja-alaista yritysten ja tutkimuslaitosten välistä yhteistyötä sekä mahdollisuuksia demonstroida alan teknologiaa kotimarkkinoilla.

Lähteet:

Ramboll 2019: Tuulivoiman työllisyysvaikutukset