Haku
Twitter Facebook LinekdIn Instagram
EN
FI | EN
Twitter Facebook LinekdIn Instagram

 

Tietoa tuulivoimasta

Tuulivoiman ympäristövaikutukset

Positiiviset ympäristövaikutukset

Tuulivoima on polttoainevapaata energiaa, josta ei synny päästöjä ilmaan, veteen tai maahan. Sähköntuotannon päästöt ja muut vaikutukset ilmanlaatuun aiheuttavat ennenaikaisia kuolemia, sairauksia, vaikuttavat lintuihin, vesistöjen tilaan ja moneen muuhun asiaan. Koska tuulivoimalat eivät aiheuta päästöjä, tekee tuulivoiman lisääminen energiantuotantopalettiin kokonaisuudesta osaltaan puhtaamman.

Tuulivoiman omat hiilidioksidipäästöt ovat noin 10 g/kWh ja ne muodostuvat lähinnä tuulivoimaloiden rakentamisen, kuljettamisen ja huollon aiheuttamista päästöistä [1]. Tuulivoimala tuottaa takaisin sen valmistamiseen, kuljettamiseen, rakentamiseen, käyttöön ja purkamiseen kuluvan energian laskutavasta riippuen reilusti alle vuodessa, jopa alle puolessa vuodessa.

Tuulivoiman positiiviset ympäristövaikutukset ovat energiatuotannon hiilidioksidi- ja hiukkaspäästöjen väheneminen. Se, kuinka paljon päästöt vähenevät riippuu siitä, mitä sähköntuotantomuotoa tuulivoimalla korvataan. Mikäli tuulivoimalla korvataan hiililauhdevoimaloiden sähköntuotantoa on hiilidioksidipäästöjen vähennys noin 800-900 gCO2/kWh. Tämä on karkeasti tuulivoiman kasvihuonekaasuja vähentävä vaikutus esimerkiksi Tanskassa, jossa on paljon hiililauhteeseen perustuvaa sähköntuotantoa.

Suomessa kulutettavasta sähköstä tuotetaan suuri osa maakaasulla, vesivoimalla ja ydinvoimalla, joiden kasvihuonekaasupäästöt ovat hiililauhdevoimaloita pienemmät. Siinä vaiheessa kun tuulivoimalla tuotetaan 10 % koko pohjoismaiden sähkön kulutuksesta, ydin- ja vesivoimatuotantoa korvautuu kuitenkin vain hyvin vähän. Koko pohjoismainen sähkömarkkina huomioituna on arvioitu, että tuulivoiman kasvihuonekaasupäästöjä vähentävä vaikutus olisi aluksi noin 700 gCO2/kWh. Kun tuulivoimaa on yli 10 % sähkönkulutuksesta, päästöjä vähentävä vaikutus olisi noin 600 gCO2/kWh. Siinä vaiheessa kun hiilivoimaa ei enää järjestelmässä ole, vaan tuulivoima korvaisi kaasuvoimaa, päästövähenemä olisi noin 300 gCO2/kWh. [2,3]

Negatiiviset ympäristövaikutukset

Kuten kaikella energiantuotannolla, myös tuulivoimalla on negatiivisia ympäristövaikutuksia. Tuulivoiman ympäristövaikutukset voidaan jakaa rakentamisen aikaisiin, käytön aikaisiin ja käytön lopettamisesta aiheutuviin vaikutuksiin.

Ympäristövaikutukset ja ennen kaikkea niiden merkittävyys riippuu monista tekijöistä, kuten hankkeen koosta ja toteutustavasta, sijoituspaikan olosuhteista ja alueen muista käyttömuodoista. Rakennettaessa esim. ennestään teolliseen ympäristöön tuulivoiman ympäristövaikutukset maisemallista vaikutusta lukuun ottamatta eivät juuri ole erotettavissa alueen muiden toimintojen aiheuttamasta tasosta.

Sen sijaan rakennettaessa herkkään ympäristöön (esim. luonnontilainen tunturin lakialue tai ulkosaaristo) vaaditaan tuulivoimahankkeelta tarkkaa ympäristövaikutusten arviointia ja huomioon ottamista. Suositeltavinta olisi välttää tuulivoiman rakentamista kaikkein herkimmille alueille. Tuulivoiman aiheuttamia negatiivisia ympäristövaikutuksia voidaan merkittävästi vähentää tuulivoimalaitosten sopivalla sijoittamisella.

Maisemamuutoksen osalta kauneus on katsojan silmässä: toisten mielestä muutos maisemassa on positiinen, toisten mielestä negatiivinen.

Lähteet:

1. Arvensen A, et al, 2009. Extended life-cycle assessment for offshore wind power. Seminaariesitelmä, European offshore wind konfrence, 15.9.2009.
2. Soimakallio, S, Savolainen I. (eds.), Technology and Climate Change CLIMTECH 1999-2002, Technology
Programme Report 14/2002 Final Report, TEKES, Helsinki 2002
3. Holttinen, H, Tuhkanen, S, 2004. The effect of wind power on CO2 abatement in the Nordic Countries, Energy Policy Vol 32/14 pp 1639-1652.