Haku
Twitter Facebook LinekdIn Instagram
EN
FI | EN
Twitter Facebook LinekdIn Instagram

 

Tietoa tuulivoimasta

Miten tuulivoimaloiden ääntä arvioidaan etukäteen?

Tuulivoimaloiden suunnitteluvaiheessa tehtävillä melumallinnuksilla arvioidaan äänitasoja, joita tuulivoimalat voivat aiheuttaa normaalissa leviämistilanteessa. Melumalleilla ei kuitenkaan voida arvioida luotettavasti esimerkiksi tuulivoimaloiden aiheuttamia äänitasoja voimakkaissa inversiotilanteissa. Tämä koskee kaikkea muutakin äänen laskennallista arviointia (liikennemelu, teollisuusmelu) tuulivoimaloiden ääni ei tässä tapauksessa ole mikään poikkeus. Melun laskentamallit toimivat kuitenkin hyvin normaaleissa leviämisolosuhteissa ja mittaustulokset vastaavat hyvin laskennallisesti arvioituja melutasoja.

Alalla on noudatettu kulloinkin parasta tietotaitoa mallinnuksissa. Ympäristöministeriön (YM) äänen mallinnusohjeet on julkaistu 2/2014 ja VTT:n suositus valmistui kesällä 2013. Valtioneuvoston asetuksessa tuulivoimamelun ohjearvoista on tuulivoimaloille annettu 5-10 dB alemmat ohjearvot kuin muille melulähteille. Mallinnusohjeissa suositellaan käyttämään huomattavasti tiukempia parametreja kuin Euroopassa pääasiassa käytetään. Näin varmistetaan, etteivät mallinnuksen antamat arvot ylity kiinteistöillä.

Lisäksi ohjeissa edellytetään mallintamaan erikseen matalataajuisen melun leviäminen, jolloin varmistetaan, ettei matalataajuinen ääni aiheuta kohtuutonta häiriötä. Ennen vuotta 2014 rakennettuja voimaloita ei ole voitu mallintaa ao. ohjeiden mukaisesti eivätkä näiden mittaustulokset ole osoitus siitä, etteivät mallinnusohjeet toimi.

Mallinnuksia verrataan tuulivoimaloiden ääniohjearvoihin. Valtioneuvoston asetus (2015) tuulivoimaloiden ääniohjearvoista linjaa, että Suomessa tuulivoimaloiden ääni ei saa talojen tai loma-asuntojen välittömässä läheisyydessä ylittää päivällä 45 desibeliä ja yöllä 40 desibeliä.

Lähteet:

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu. Päivitys 2016
OH 2/2014 Tuulivoimaloiden melun mallintaminen
Valtioneuvoston asetus tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvoista