Haku
Twitter Facebook LinekdIn Instagram
EN
FI | EN
Twitter Facebook LinekdIn Instagram

 

Tietoa tuulivoimasta

Tuulivoimaloiden ääni

Lähes kaikesta ihmisen toiminnasta syntyy ääntä – niin myös tuulivoimasta. Voimaloiden tuottamaan äänen voimakkuuteen vaikuttavat monet tekijät, kuten voimalatyyppi, tuulen voimakkuus ja suunta sekä maaston muoto ja kasvillisuus. Isompi ja tehokkaampi voimala ei kuitenkaan automaattisesti tarkoita kovempaa ääntä, vaan uusi ja tehokkaampi voimala on usein vanhempaa voimalaa hiljaisempi.

Ääni on melua, mikäli ihminen kokee sen häiritseväksi - me kaikki olemme yksilöllisiä äänen kokemisen suhteen. Altistumme jokainen päivittäin erilaisille äänille, esimerkiksi suuri osa suomalaisista altistuu asuinympäristössään jatkuvalle liikenteen melulle. Tuulivoimaloiden aiheuttamat äänitasot lähimmän asutuksen luona ovat yleisesti selvästi pienempiä kuin äänitasot esimerkiksi vilkkaiden teiden ja katujen läheisyydessä. Tutkimusten mukaan tuulivoimalan äänessä ei myöskään ole mitään sellaista komponenttia, jota ei jo olisi meitä ympäröivissä äänilähteissä.

Tuulivoimaloiden ääni on uusi osa suomalaisten äänimaisemaa, ja uudet äänilähteet koetaan usein häiritsevämmiksi kuin jo olemassa olevat tutut äänet. Kansainvälisten tutkimusten mukaan tuulivoimaloiden äänen häiritsevyyteen vaikuttavat äänitasoa enemmän kuitenkin välilliset muuttujat, kuten voimalan näkyminen asuntoon tai pihamaalle, mielipiteet maisemavaikutuksia kohtaan ja taloudellinen hyötyminen voimaloista.

Sallittavista äänitasoista säädetään Suomessa ääniohjearvoilla, jotka valtioneuvosto linjasi 2015. Asetus linjaa, että tuulivoimaloiden ääni ei saa pysyvän tai vapaa-ajan asutuksen ulkoalueilla ylittää yöllä 40 dB(A) ja päivällä 45 dB(A) rajaa. Kuitenkin, vaikka äänitasot alittaisivat selvästi toiminnalle asetetut ohjearvot, voi joku kokea äänen häiritseväksi.

Ympäristöministeriö on julkaissut vuonna 2014 kolme ohjetta tuulivoimaloiden melun mallintamiseen ja mittaamiseen liittyen. Näitä ohjeita tulee noudattaa tuulivoimaloiden ääntä tarkasteltaessa. On hyvä huomata, että äänen mittaaminen edellyttää aina voimaloiden pysäyttämistä taustamelutason selvittämiseksi.

Meluvaikutusten arvioinnin tekee ongelmalliseksi se, että äänen voimakkuus ei ole useinkaan olennaista, vaan sen häiritsevyys. Tuulivoima-alueiden tapauskohtainen ja huolellinen äänimallinnus on kuitenkin onnistuneen hankekehityksen edellytys.